enova365

Jak działa enova365


enova365 automatyzuje procesy w firmie, dzięki czemu są wykonywane sprawniej. System zapewnia kontrolę nad ich przebiegiem i rezultatami. Na każdym etapie realizacji zadania przypisany jest operator - osoba odpowiedzialna za aktualną część procesu. Rewolucja w systemach ERP

enova365 jest pierwszym systemem ERP dostarczanym użytkownikom na dwa sposoby. Ta sama enova365 jest dostępna lokalnie oraz w chmurze prywatnej lub publiczej (w modelu abonamentowym). enova365 daje dostęp do funkcjonalności enova365 przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Można więc pracować na urządzeniach mobilnych: tabletach i smartfonach. Wyeliminowane zostają koszty inwestycji w licencje oraz infrastrukturę sprzętową.

 

Finanse i księgowość

enova365 Księga Handlowa przeznaczona jest do prowadzenia pełnej księgowości. System pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania za wybrane okresy.  Dzięki dużym możliwościom parametryzacji i elastyczności system enova365 można dostosować do potrzeb każdej firmy. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych. Dzięki schematom księgowym dekretacja dokumentów odbywa się automatycznie zgodnie z ustawionymi warunkami księgowania. Aplikacja ogranicza lub całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta. Możliwy jest import dokumentów z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe) Ponadto system enova365 można zintegrować z SaldeoSmart, dzięki czemu zeskanowane dokumenty są odczytywane (z 98% skutecznością) i importowane bezpośrednio do programu.
Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala na ewidencję i rejestrację zdarzeń związanych ze składnikami majątku.
Możliwe jest ewidencjonowanie kartotek:
 • środków trwałych,
 • artości niematerialnych i prawnych,
 • wyposażenia,
 • Metody amortyzacji:
 • jednorazowa,
 • liniowa,
 • degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową).
 • nie amortyzować

 • Funkcjonalność modułu umożliwia pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, m.in:
 • amortyzację (w metodzie jednorazowej, liniowej, degresywnej),
 • przyjęcie środka trwałego (OT),
 • likwidację środka trwałego (LT),
 • przeszacowanie,
 • zmianę wartości,
 • odpis aktualizujący,
 • innych dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych.
 • Dla wszystkich powyższych dokumentów przewidziane są odrębne wydruki.
  Moduł Księga Inwentarzowa umożliwia:
 • automatyczne nadanie nr inwentarzowego wg wybranego schematu numeracji (może ona zawierać nr grupy, symbol KŚT, miejsce użytkowania lub dowolnie przypisaną do składnika majątku cechę)
 • rejestrowanie zmian w historii składników majątku,
 • przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania,
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej
 • przypisanie rodzaju KŚT
 • przypisanie kodu kreskowego
 • dodanie wyjątków planu amortyzacji
 • dodanie podzielnika kosztów, tj. klucza podziałowego wg którego koszty amortyzacji mogą być dzielone.
Elektroniczne sprawozdania finansowe zgodnie z nowymi przepisami należy przygotować i wysłać w postaci pliku xml. Jest to uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. E-sprawozdania posiadają ustaloną przez Ministerstwo Finansów strukturę, wymagają więc użycia odpowiednich narzędzi, które generują gotowe zestawienia księgowe wraz z odpowiednimi opisami oraz podpisami elektronicznymi. enova365 pozwala wygenerować wymaganą przepisami i akceptowaną przez KRS i KAS strukturę e-sprawozdania bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Sprawozdania finansowe stanowią integralną cześć księgi handlowej.
Rodzaje sprawozdań obsługiwanych przez enova365 dotyczą jednostek:
 • innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
 • mikro,
 • małych, korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego,
 • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego,
 • Od wersji 2002 możliwe jest również tworzenie e-sprawozdań skonsolidowanych dla grup kapitałowych. enova365 znacznie skraca czas sporządzenia e-sprawozdań dzięki kreatorowi, który przeprowadza użytkownika przez kolejne etapy tworzenia sprawozdania. Dodatkowo dostępny jest dedykowany wydruk sprawozdania księgowego. Przesłanie e-Sprawozdania Finansowego realizowane jest za pomocą narzędzia właściwego dla danego typu jednostki. Narzędzia do przekazywania sprawozdań finansowych: podmioty wpisane do KRS - korzystają z dedykowanego portalu udostępnionego w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości. Portal umożliwiający przekazywanie już podpisanych plików elektronicznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego dostępny jest pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/. podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych korzystają z aplikacji Ministerstwa Finansów dostępnej pod adresem https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/. Aplikacja umożliwia generowanie plików e-sprawozdań, podpisywanie i wysyłkę do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz wczytanie gotowego, podpisanego pliku XML e-Sprawozdania Finansowego wraz z wysyłką.

Kadry i płace

Rozwijaj firmę i zatrudniaj pracowników – system enova365 zrobi resztę.

 • Zgodny z przepisami - masz pewność działania zgodnie z prawem. Producent gwarantuje Ci dostosowanie oprogramowania do zmian w przepisach.
 • Mobilny - możesz zdalnie zatwierdzać nieobecności pracowników – przy pomocy smartfona, tableta lub laptopa.
 • Otwarty na integrację - technologia, w której pracujesz, daje Ci ogromną łatwość integracji z systemami zewnętrznymi.
 • Sprawne raportowanie - potrzebujesz wielu możliwości raportowania? Oprócz tradycyjnych wydruków wygenerujesz PDF, załączniki do e-maila czy Excela.
 • Kartoteki pracowników - system kadrowy enova365 pozwala w prosty sposób tworzyć dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy, aneksy, zaświadczenia i inne dokumenty kadrowe. Dostęp do danych kadrowych w jednej kartotece i ewidencji historii zatrudnienia – nawet na przestrzeni kilku lat. Możliwość rejestracji czasu pracy i nieobecności w jednym miejscu. Dane można importować z systemu RCP (Rejestracji Czasu Pracy). Możliwość automatycznych przypomnień – do kończących się badań lekarskich, szkoleń BHP, umów o pracę. Kompleksowa obsługa umów o pracę, rejestracja umów cywilnoprawnych.
 • Samoobsługa pracownicza - możliwość składania przez pracowników wniosków elektroniczne w kilka minut, nawet poza siedzibą firmy. System automatycznie wylicza zastępstwa na podstawie danych o złożonych w firmie wnioskach urlopowych. System posiada funkcję automatycznego przesyłania dokumentów do właściwych osób, zgodnie ze strukturą firmy.
 • Rozliczanie płac - program do kadr daje możliwość rozliczenia dla firm (małych, dużych oraz tych o rozbudowanej strukturze). Wysoce konfigurowalne oprogramowanie – możliwość obsługi różnych, występujących w przedsiębiorstwach systemów wynagrodzeń. Obsługa przedsiębiorstw o różnych profilach oraz instytucji państwowych. Rozliczenia wielowalutowe. Rozliczenia, ewidencja wypłat pracownika.
 • Rekrutacje i HR - program kadrowo-płacowy enova365 wspiera dział HR w codziennych obowiązkach. Pozwala zaoszczędzić czas na realizacji powtarzalnych zadań. System mocno wspiera organizację polityki personalnej i ułatwia zarządzanie Twoją firmą. Cechuje się wysoką konfigurowalnością i jest dostępny z poziomu wielu urządzeń mobilnych. Każde przedsiębiorstwo może dopasować funkcje programu do indywidualnych potrzeb.
 • e-Deklaracje i Płatnik - Naliczenie deklaracji ZUS i deklaracji PIT jest efektem końcowym podsumowującym miesiąc pracy. Program wspiera generowanie deklaracji rozliczeniowych DRA, RCA, RSA oraz import tych danych do programu Płatnika. System e-deklaracje co miesiąc sporządza deklaracje cząstkowe PIT. Na koniec roku możesz wygenerować e-deklaracje PIT dla Twojego przedsiębiorstwa i pracowników. Program zapewnia możliwość obsługi pracowników niepełnosprawnych, którzy otrzymują dofinansowanie do wynagrodzeń dla firm posiadających status ZPCHR oraz podmiotów z otwartego rynku pracy. Komplet zewidencjonowanych danych kadrowych i płacowych jest bazą do wykonywania raportów statystycznych do GUS, takich jak deklaracje Z-03, Z-06, DG-1 itp.
 • Akta osobowe
  Dla każdego pracownika umożliwiono dodawanie dokumentacji pracowniczej do odpowiednich części akt osobowych w kartotece pracownika Jest możliwość dodawania konkretnych dokumentów w ramach poszczególnych części A,B,C,D teczki.
Do części A jest możliwość dodawania dokumentów :

 • Dyplom ukończenia studiów,
 • Dyplom ukończenia szkoły,
 • Kwestionariusz osobowy kandydata,
 • Orzeczenie lekarskie,
 • Skierowanie na badanie lekarskie,
 • Szkolenia,
 • Świadectwo pracy poprzedni pracodawca,
 • Świadectwo ukończenia szkoły,
 • Uprawnienia,
 • Zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 • Znajomość języków obcych.
Do części B jest możliwość dodawania dokumentów:

 • Aneks do umowy o pracę,
 • Dokument dot. urlopu bezpłatnego art. 174 i 174.1 K.p.,
 • Dokument dot. urlopu macierzyńskiego,
 • Dokument dot. urlopu ojcowskiego,
 • Dokument dot. urlopu rodzicielskiego,
 • Dokument dot. urlopu wychowawczego,
 • Dokument związany z ponoszeniem odpowiedzialności majątkowej,
 • Dokument związany z przyznaniem nagrody,
 • Dokument związany z przyznaniem wyróżnienia,
 • Dokument związany z telepracą,
 • e-ubezpieczenie członka rodziny,
 • e-wniosek o zmianę adresu,
 • e-zmiana danych osobowych,
 • e-zmiana danych podatkowych,
 • e-zmiana dokumentu tożsamości,
 • e-zmiana rachunku bankowego,
 • Informacja o warunkach zatrudnienia,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Łączenie urlopów rodzicielskich z pracą,
 • Obniżenie wymiaru czasu pracy (art. 186.7 K.p.),
 • Obwieszczenie warunków pracy,
 • Orzeczenie lekarskie,
 • Oświadczenie dotyczące art. 189.1 K.p.,
 • Potwierdzenie informacji o ryzyku zawodowym,
 • Potwierdzenie informacji o ryzyku zawodowym (prac. młodociany),
 • Powierzenie mienia,
 • Praca w porze nocnej (inf. dla inspektora pracy),
 • Regulamin pracy,
 • Skierowanie na badanie lekarskie,
 • Szkolenia,
 • Świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy,
 • Umowa o pracę,
 • Umowa o zakazie konkurencji,
 • Uprawnienia,
 • Współpraca z organizacją związkową,
 • Wypowiedzenie warunków,
 • Zakres informacji objętych tajemnicą zawodową,
 • Zakres obowiązków,
 • Zasady BHP.
Do części C jest możliwość dodawania dokumentów:

 • Dokument dotyczący niewypłacenia ekwiwalentu,
 • e-wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej,
 • Orzeczenie lekarskie,
 • Potwierdzenie czynności z zajęciem wynagrodzeń,
 • Potwierdzenie odbioru kopii dokumentacji pracowniczej,
 • Rozwiązanie stosunku pracy,
 • Skierowanie na badanie lekarskie,
 • Świadectwo pracy,
 • Świadectwo pracy obowiązujące do 31.12.2016,
 • Świadectwo pracy prac. tymcz.,
 • Świadectwo pracy prac. tymcz. obowiązujące do 31.12.2016,
 • Wniosek o wydanie kopii dokumentacji pracowniczej,
 • Wnioski dotyczące wydania sprostowania świadectwa,
 • Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia.
Do części D jest możliwość dodawania dokumentów:

 • Dokumenty związane z nałożeniem kary,
 • Dokumenty związane z ponoszeniem odpowiedzialności porządkowej.
 • Pozostała dokumentacja
 • Dodatkowo dla każdego pracownika umożliwiono ewidencjonowanie pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
 • W tej sekcji jest możliwość dodawania konkretnych dokumentów w ramach poszczególnych podkatalogów teczki.
 • Dokumenty związane z urlopem
 • Ewidencja czasu pracy
 • Odzież robocza
 • Pozostałe wnioski (np. e-wniosek o delegację)
 • Wynagrodzenia i inne
Platforma internetowa Pulpit Pracownika wraz z Pulpitem Kierownika to wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej.
 • Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych.
 • Umożliwia obieg wniosków zdefiniowanych w systemie. Pracownik składa elektroniczny wniosek, np. urlopowy, który automatycznie generuje zadanie dla przełożonego lub jego zastępcy. Pracownik ma pełen wgląd do swoich danych kadrowych, danych dotyczących czasu pracy oraz wykorzystania limitów urlopowych. Z poziomu Pulpitu może przeglądać swoje wypłaty, czy deklaracje podatkowe.
 • Zapewnia szybki podgląd obecności pracowników.
 • Daje możliwość wglądu w planowane nieobecności.
 • Pozwala na organizację czasu pracy oraz ustalenie zastępstw.
 • Kierownik po zalogowaniu się do Pulpitu widzi wszystkie wnioski pracowników, którymi zarządza.
 • Lista powiadomień pozwala na sprawdzenie etapu na jakim znajduje się dany wniosek.
 • Dokumenty można pobierać i drukować.

Dla kogo


System sprawdzi się w nowoczesnych firmach, potrzebujących, zintegrowanego rozwiązania ERP, które będzie pracowało na rozwój przedsiębiorstwa. enova365 została stworzona z myślą o tych firmach, w których istotnym elementem działalności są technologie internetowe, w tym zdalny dostęp.

Rozwiązanie na miarę


Strategia firmy Soneta Sp. z o.o., producenta oprogramowania enova365 zawarta jest we wzorze 1x3x2 tj. jedna rodzina produktów, trzy wersje (srebrna dla małych, złota dla średnich firm, platynowa dla dużych firm) oraz dwa modele dostępu (lokalnie i w chmurze). Jedna linia produktowa zapewnia równoczesny rozwój obu aplikacji. enova365 jest rozwiązaniem elastycznym, idealnym dla firm, które pragną się rozwijać.

 
Skontaktuj się z nami

Umów się na prezentacje


22 427 75 75

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z informacjami na temat aktualizacji i zmian w przepisach.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od WeDoIT ul. Rozwadowska 15B NIP: 7010576159